Advocaat Busschaert - Diensten

Het kantoor richt zich naar een ruim cliënteel van zowel particulieren als bedrijven.
Advocaat Busschaert Advocatenkantoor te Mol
Heeft u één of meerdere onbetaalde facturen ? Heeft u schade geleden door een ongeval ? Kocht u een defect product ? Heeft uw aannemer of architect fouten gemaakt ? Werd uw wagen slecht hersteld ? Werd u mishandeld ? Werd u gedagvaard ?  Vreest u naar de gevangenis te moeten ? Werd u geflitst ? Bent u betrapt op dronken of geïntoxiceerd sturen ? Wat is de minimum en de maximum straf voor een bepaald vergrijp ? Wenst u te scheiden ? Wenst u advies over een bepaald probleem ? Wil u een contract opstellen ? Wil u algemene voorwaarden maken of aanpassen aan uw bedrijf ? Wil u een som uitlenen en wenst u dit op papier ?
       

Particulieren

Als particulier kan u op het kantoor onder meer terecht voor:
 1. Aansprakelijkheidsrecht
  Geschillen in verband met geleverde diensten of aangekochte goederen en onroerende goederen
  Onbetaalde facturen
  Consumentenrecht
  Burenruzies
  Betwistingen 

 2. Bouwrecht
  Bouwgeschillen
  Geschillen met aannemer of architect 

 3. Familiale problemen
  Echtscheidingen
  Erfenisgeschillen
  Adoptie
  Oderhoudsgelden
  Ontkenningen vaderschap - moederschap
  Erkenningen

 4. Strafrecht : Voor slachtoffers
  Burgerlijke Partijstellingen (schadevergoedingen)

 5. Verkeersgeschillen
  Verdediging op strafrechterlijk gebied bij alle verkeersongevallen en verkeersovertredingen
  Recuperatie schade ingeval van verkeersongevallen
  Aansprakelijkheidsgeschillen

 6. Huurgeschillen
  Bijstand in alle huurgeschillen in de ruimste zin van het woord, zowel als verhuurder en als huurder
  Opstellen en nazicht van huurovereenkomsten

 7. Medisch recht
  Geschillen in verband met medische diensten

Bedrijven

Het kantoor richt zich tevens naar KMO's en zelfstandigen.

Het kantoor heeft de nodige ervaring in adviesverlening m.b.t. diverse materies binnen het ondernemingsrecht. U kan bij het kantoor terecht voor alle soorten procedures binnen onder meer de volgende rechtstakken:

 1. Invordering van fakturen in geval van wanbetaling
  Opstellen van vennootschapsakten
  Bijstand op algemene vergaderingen
  Wijzigingen van statuten
  Geschillenregelingen
  Bestuurdersaansprakelijkheid
  Controle van jaarrekeningen
  Bboekhoudrecht

 2. Handelsrecht
  Opstellen van arbeidsovereenkomsten
  Arbeidsrechterlijke geschillen
  Aankoops-en verkoopsovereenkomsten
  Alle overige geschillen met uw medecontractanten
  Opstellen van algemeen verkoops-en factuurvoorwaarden
  Betwistingen m.b.t. geleverde en aangekochte goederen of diensten

 3. Ondernemingsrecht
  Opstellen van arbeidsovereenkomsten
  Arbeidsrechterlijke geschillen
  Aankoops-en verkoopsovereenkomsten

 4. Handelshuurcontracten
  Bijstand in alle huurgeschillen
  Opstellen en nazicht van handelshuurcontracten
Alle te ondernemen stappen worden in onderling overleg besproken met de cliënt, waarbij u, als cliënt, steeds het laatste woord heeft. Evenzo worden eerst de mogelijkheden van een minnelijke regeling onderzocht ten einde proceseconomisch te werk te gaan.

Bemiddeling

Bemiddeling is een specifieke vorm van geschillenbeslechting waarbij de bemiddelaar op onafhankelijke wijze bemiddelt tussen de betrokken partijen. De bemiddelaar kan oplossingen suggereren en uitwerken, maar niet opleggen of afdwingen (= grote verschil met arbitrage).

Bemiddeling bevordert de communicatie tussen de partijen en verstoort de verstandhouding niet
(is er integendeel op gericht deze te bewaren), brengt de partijen tot een constructieve dialoog en zorgt ervoor dat toekomstige relaties en zaken tussen de partijen mogelijk blijven. Een geschil is immers veelal te wijten aan gebrekkige communicatie en/of verstandhouding.

Met de figuur van de bemiddelaar wordt een kader geschapen voor een serene onderhandeling over het probleem. De onafhankelijke bemiddelaar kan een onpartijdige visie formuleren en suggesties naar de partijen doen. Een succesvolle bemiddeling wordt veelal afgesloten met een geschreven akkoord over het ganse, dan wel één of meer deelaspecten van het probleem.

Informatie over PRO DEO-advocaten (juridische tweedelijnsbijstand)

U wil weten of u in aanmerking komt voor een "pro-deo advocaat" ? Contacteer ons.


Privacyverklaring